GLOBAL VILLAGE BAJSA
1751-2007
 
line decor
  NAZAD  ::  
line decor
   
 
KONKURSI
 

Na ovoj strani mogu se naći konkursi fondacija ili opštine koji mogu biti interesantni za đake, civilne organizacije ili proizvođače.

 

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja
za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika:

http://www.prsp.sr.gov.yu/Vodic_kroz_izvore_finansiranja_maj_2007.html

 
Konkursi u preporuci Asocijacije za razvoj opštine Bačka Topola:
 
Ostale stranice za praćenje konkursa:
   
 
 

Ministarstva:

 
OTVOREN KONKURS ZA PROGRAM MALIH DONACIJA 2007 SVETSKE BANKE
Konkurs je otvoren do 1. marta 2007. godine

Kancelarija Svetske banke u Srbiji objavljuje konkurs za Program malih donacija 2007, namenjen nevladinim organizacijama u Srbiji.
Kancelarija Svetske banke u Srbiji dobila je ove godine 35.000 dolara za finansiranje programa malih donacija. Maksimalan iznos kojim se finansira jedan projekat po pravilu je oko 3.500 dolara.
Pozivamo nevladine organizacije iz Srbije da se prijave na konkurs, koji će biti otvoren do 1. marta 2007. godine. Posebna komisija biraće projekte koji će biti izabrani za finansiranje iz Programa malih donacija.
Tema ovogodišnjeg konkursa programa malih donacija glasi: mladi, transparentnost i javna odgovornost u pružanju lokalnih usluga u cilju poboljšanja socijalne zaštite i pristupa javnim uslugama za siromašne i ugrožene delove populacije.
Molimo vas da pažljivo pročitate detaljno uputstvo o tome šta se finansira, a šta se ne finansira kroz Program malih donacija. (http://www.worldbank.org.yu/)
Program malih donacija (SmGP) je deo aktivnosti Svetske banke usmeren na pitanja društvenog razvoja i usredsređuje se na aktivnosti civilnog društva. Aktivnosti civilnog sektora definišu se kao: delovanje pojedinaca, bilo samostalno, bilo u organizovanoj grupi, usmereno prema javnim institucijama radi jačanja uključivanja ljudi u društvene aktivnosti, radi razvijanja društvene odgovornosti i sudelovanja građana u određivanju ciljeva razvoja nekog društva i rezultata tog razvoja.

Koje vrste aktivnosti finansiramo?

Program malih donacija pre svega finansira aktivnosti koje vode uključivanju civilnog sektora u društvene aktivnosti. Osim toga:
-          Te aktivnosti mogu da uključe, ali nisu ograničene na radionice i seminare koji povećavaju znanje i veštine civilnog angažovanja; odgovarajuće javne kampanje koje utiču na izbor politike u nekom sektoru i vode pružanju boljih usluga stanovništvu; ili na neki način razvijaju kapacitete u nekom sektoru.
-          Aktivnosti treba da se završe u roku od godinu dana od dana dodele male donacije.
-          Pola ukupnog budžeta treba da bude doprinos u naturi pribavljen mimo male donacije iz nekog drugog izvora.
-          Organizacije ne mogu u roku od pet godina dobiti više od tri male donacije.

Koje vrste aktivnosti ne finansiramo?

Mali grantovi ne finansiraju: istraživanje, formalno akademsko učenje, operacione projekte, podršku institucijama čiji rad je u toku (kao što je nabavka opreme nevezane za aktivnosti), stipendije, studijska putovanja, projekte pojedinaca koji apliciraju u svoje ime, niti organizacije koje nisu registrovane kao nevladine organizacije.
Primeri stvari ili aktivnosti koje po pravilu ne ispunjavaju kriterijume za finansiranje:
-          Direktno davanje usluga;
-          Medicinska oprema, kao što je bolnička, slušne aparate, štake;
-          Kompjutersku opremu i nameštanje te opreme;
-          Troškove kirije, održavanja, ili opštih potreba kancelarije;
-          Radionice obuke za profesionalne delatnosti, HIV/AIDS kampanje, osim ako ne postoji primarni cilj civilnog angažovanja;
-          Podizanje znanja NVO kako bi one mogle da postanu konsultanti/radnici na projektima Banke;
-          Zadovoljavanje osnovnih potreba kao što su voda, grejanje, ishrana;
-          Izgradnju objekata, kao što su biblioteke ili sanitarni objekti;
-          Otvaranje novih radnih mesta ili zapošljavanje;
-          Kampanje kontrole nekih bolesti;
-          Pomoć u hrani;
-          Plate, recimo, direktora nevladine organizacije;
-          Infrastrukturne objekte, kao vodovode, ili bunare. 

Kako možete da prijavite projekat za finansiranje iz sredstava za Program malih donacija 2007?

Zainteresovane nevladine organizacije treba da popune specijalan formular za male donacije koji se može podići lično u našoj kancelariji, ili skinuti sa sajta na sledećoj adresi: http://www.worldbank.org.yu/.
Popunjen formular pošaljite poštom na našu adresu:
The World Bank Country Office in Serbia
Bulevar Kralja Aleksandra 86
11000 Beograd 
ili emailom na adrese:
belgraderecep@worldbank.org,
mpopovic@worldbank.org,
vkostic@worldbank.org

 
Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu
Prijave na konkurse podnose se do 30. novembra 2006. godine
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu raspisao je sledeće konkurse:
- Konkurs za sufinansiranje prevođenja značajnih dela u AP Vojvodini u 2007. godini;
- Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulturne baštine u AP Vojvodini u 2007. godini;
- Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost naroda i nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2007. godini;
- Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti vrhunskog profesionalnog savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2007. godini;
- Konkurs za sufinansiranje časopisa za kulturu, književnost i umetnost na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i etničkih grupa Vojvodine koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini u 2007. godini;
- Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti etnološkog (tekovine duhovne kulture), folklorističkog, etnomuzikološkog i etnokoreološkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2007. godini;
- Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog i narodnog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2007. godini.

Detaljne informacije i potrebne obrasce može se dobiti na web adresi Sekretarijata:
www.psok.org.yu/sr/kultura/konkursi.html
 
REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA
Konkurs važi do: 15.11.2006.godine
Studenti viših škola i fakulteta svoje zahteve sa potrebnom dokumentacijom mogu da dostave do 15.11.2006.godine Opštinskoj upravi Bačka Topola. M.Tita 30. radi ostvarivanja regresiranja troškova prevoza u međumesnom saobraćaju, ako ispunjavaju sledeće uslove:
- imaju prebivalište na području opštine,
- svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog i višeg obrazovanja,
- školuju se na teret budžeta,
- prvi put upisuju godinu studija,
- nisu korisnici studentskih smeštaja u studentskim centrima,
- nisu korisnici studntskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete, sporta, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, Izvršnog veća AP Vojvodine i drugih, raznih fondacija, organiacija i preduzeća,
shodno dopisu koji je Pokrajinski sekretarijat za obrzovanje i kulturu uputio nadležnim opšinskim organima.
 
Konkurs Opštinske Uprave O DODELI STIPENDIJE STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU
Rok za podnošenje zahteva: 15.11.2006.
1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU:
Pravo učešća na konkursu ima student:
- sa prebivalištem na teritoriji opštine Bačka Topola, najmanje dve (2) godine pre podnošenja zahteva,
- državljanin Srbije,
- od II do VI godine studija na teritoriji Srbije ili u inostranstvu,
- ako studira na fakultetu ili višoj školi upisanim kod Ministarstva prosvete Republike Srbije, a ako studira u inostranstvu na međunarodno priznatom fakultetu ili višoj školi čije diplome se mogu nostrifikovati na fakultetu ili višoj školi u Srbiji, i
- sa prosečnom ocenom iznad 7,00 ako studira u Srbiji, odnosno iznad 3,00 ako studira u inostrastvu.
Pravo učešća na konkursu imaju i studenti koji studiraju deficitirane struke, koje utvrđuje komisija, od I godine studija do kraja apsoventskog staža, i ako im je prosečna ocena manja od 7,00 ako studiraju u Srbiji, odnosno 3,00 ako studira u inostranstvu.
Deficitarna struka za školsku 2006/2007. godinu je PROFESOR ENGLESKOG I NEMAČKOG JEZIKA.
Pravo na stipendiju ne ostvaruje student:
- I godine studija ili apsolvent, osim ako je deficitiran kadar,
- koji je u radnom odnosu,
- ako obnavlja aktuelnu godinu, ili
- ako je već korisnik studentske stipendije ili kredita od Ministarstva prosveta i sporta, i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća.

2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:
- zahtev za dodelu stipendije,
- overena fotokopija lične karte studenata,
- originalno uverenje o upisu na fakultet ili višu školu (uz naznačanje smera),
- uverenje o prosečnoj oceni položenih ispita za studente koji studiraju u Srbiji, odnosno overena fotokopija indeksa za studente koji studiraju u inostranstvu i,
- overena izjava da nije korisnik studentske stipendije ili kredita od Ministarstva prosvete i sporta, i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća.

3. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose do 15.11.2006.godine Opštinskoj upravi Bačka Topola (pisarnica), odnosno u mesnim kancelarijama u naseljenim mestima opštine.Nakon sprovedenog konkursnog postupka, student - korisnik stipendije će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Predsednikom opštine Bačka Topola - davaocem stipendije, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze.
Neblagoremeni i nepotpuni zahtevi se neće razmatrati.
 
Konkurs Opštinske Uprave za dodelu sredstava za prevoz učenika srednjih škola
Konkurs je otvoren do 05.09.2006.

Pravo na sredstva za prevoz učenika srednjih škola ima:
- redovan učenik srednje škole, sa stalnim mestom prebivališta na teritoriji opštine Bačka Topola, koji ne prima nikakvu pomoć od organizacija, zajednica i fondacija (stipenija, kredit i slično) i
- svakodnevno koristi autobus, odnosno voz radi odlaska u mesto pohađanja nastave.
Sredstva za prevoz obezbeđuju se za školsku 2006/2007 godinu od 1. septembra 2006. godine.

Uz molbu se prilaže:
1. potvrda o upisu u školu sa naznačenim smerom (samo za učenike koji upisuju u I razred),
2. fotokopija lične karte učenika ili roditelja,
3. potvrda da roditelj ne prima nikakvu naknadu za školovanje učenika,
4. uverenje o broju članova domaćinstva,
5. fotokopiju svedočanstva (o završenom razredu srednje škole).

Molbe sa potrebnom dokumentacijom podnose se do 05.09.2006. godine Opštinskoj upravi Bačka Topola (pisarnica - I ulaz) odnosno mesnim kancelarijama.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se uzimati u razmatranje.
Učenik je u obavezi da prilikom završetka I polugodišta dostavi fotokopije đačke knjižice na uvid.