GLOBAL VILLAGE BAJSA
1751-2007
 
line decor
  VISSZA  ::  
line decor
   
 
PÁLYÁZATOK
 

Ezen az oldalon időrendi sorrendben megtalálhatók az alapítványok vagy a község által kiírt pályázatok és ezek letölthető dokumentációi, melyek vonatkozhatnak tanulókra, civil szervezetekre vagy termelőkre egyaránt.

Keresés az érvényes pályázatok között
 
 

A potenciális hazai és külföldi finanszírozási források útmutatója (szerb nyelven)
civil szervezetek, helyi önkormányzatok, kicsi- és közepes vállalkozások pályázatai számára:

http://www.prsp.sr.gov.yu/Vodic_kroz_izvore_finansiranja_maj_2007.html

 
Topolya Község Fejlesztési Társulása által ajánlott pályázatok:
 
Egyéb pályázatfigyelő oldalak:
 
   
 

Minisztériumok:

 
10. Podolszki József publicisztikai pályázat
Beadási határidő: 2007. március 5.

A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület Podolszki József Emlékbizottsága meghirdeti a 10. Podolszki József publicisztikai pályázatot. Az érdeklődők a következő műfajokban pályázhatnak: interjú, jegyzet, glossza, tárca és karcolat. A jelentkezési korhatár 40 év. A pályázat jeligés. Kérjük a jeligék feloldását (elérhetőséggel együtt) lezárt borítékban mellékelni. A díjak: 1. díj: 10 000 din, 2. díj: 9000 din, 3. díj: 8000 din. A jeligével ellátott pályaműveket három példányban 2007.03.05-ig kell eljuttatni a következő címre: Feketics Művelődési Egyesület, Podolszki József Emlékbizottság, Testvériség u. 30. 24323 Bácsfeketehegy.

 
KÖZSÉGI TÁMOGATÁS A CIVIL SZERVEZETEKNEK
Beadási határidő: 2007. február 9.

A civil szervezetek pénzügyi támogatásának mértékét meghatározó bizottság értesíti a községben működő nonprofit szervezeteket, hogy a megfelelő kísérő dokumentáció átadásával február 9-éig pályázhatnak a költségvetési eszközökre. A kérvényhez csatolni kell a bejegyzésről szóló bizonylatot, valamint a saját folyószámláról kötött szerződés fénymásolatát, a múlt évi munka összefoglalóját, a pénzügyi jelentést és az idei évre szóló munkatervet. Azok az újonnan alakult szervezetek, amelyek eddig még nem részesültek a büdzséből, a községi közigazgatás irodájában jelentkezhetnek bővebb információért Csubela Hildánál személyesen, vagy a 715- 310-es telefonszám 127-es mellékén. A művelődési, a sport és tűzoltó egyesületek nem jogosultak erre a támogatásra.

A községi költségvetés meghozatalakor erre az évre 3 millió dinárt irányoztak elő a civil szféra támogatására Topolyán, melyből a hatályos szabályzat alapján most 1 millió 810 ezer dinár szétosztásáról döntenek, a fennmaradó összegre az év második felében pályázhatnak a civil szervezetek.

 
A VILÁGBANK PÁLYÁZATOT ÍRT KI KIS ADOMÁNYOK PROGRAMJÁRA A 2007-ES ESZTENDŐRE
Beadási határidő: 2007. március 1.

Pályázhat bármelyik szerbiai civil szervezet. További információk és a szükséges űrlapok letölthetők a Világbank honlapjáról: http://www.worldbank.org.yu/.

A kitöltött űrlap elküldhető a következő címekre:
The World Bank Country Office in Serbia
Bulevar Kralja Aleksandra 86
11000 Beograd

vagy e-mailben:
belgraderecep@worldbank.org,
mpopovic@worldbank.org,
vkostic@worldbank.org

 
A Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság pályázatai
Beadási határidő: 2006. novemer 30.
A Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság a 2007. évre a következő témakörökben írt ki pályázatokat:
- jelentős vajdasági művek fordításának társfinanszírozása,
- vajdasági kultúrális projektumok társfinanszírozása,
- a vajdasági népek és nemzetek kultúrája és művészete szempontjából fontos könyvek kiadásának társfinanszírozása,
- a mai professzionális művészet területén jelentkező projektumok társfinanszírozása,
- a kultúra és a művészet szempontjából jelentős folyóiratok társfinanszírozása,
- a szerbek népi, népművészeti alkotásai területén jelentkező projektumok társfinanszírozása,
- a nemzeti kisebbségek modern és népművészeti alkotásai területén jelentkező projektumok társfinanszírozása.
Részletes információkat és a szükséges űrlapokat a Titkárság weboldaláról lehet letölteni:
www.psok.org.yu/sr/kultura/konkursi.html
 
EGYETEMISTÁK ÚTIKÜLTSÉG-TÁMOGATÁSA
Beadási határidő: 2006.11.15.
A főiskolai és egyetemi hallgatók a szükséges okmányokkal felszerelt kérvényeiket 2006.11.15-éig juttathatják el a Községi Közigazgatásnak (Topolya, Tito Marsall 30) a városközi közlekedésben való útiköltség-támogatás jóváhagyása céjából, ha megfelelnek a következő feltételeknek:
- lakhelyük a község területén van,
- lakhelyük és a főiskolai vagy egyetemi oktatási intézmény közötti járaton naponta utaznak,
- a tanulmányi évre először íratkoznak be,
- nem részesülnek egyetemi otthonban való elhelyezésben,
- nem részesülnek az Oktatási Minisztérium, az Újvidéki Egyetem Ösztöndíjalapja, a Vajdasági AT Végrehajtó Tanácsa vagy egyéb alapítvány, szervezet vagy vállalat által juttatot öszöndíjban vagy tanulmányi kölcsönben,
a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárságnak az illetékes községi szervekhez intézett átirata értelmében.
 
A Topolyai Községi Közigazgatás PÁLYÁZATA EGYETEMI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE A 2006/2007 TANÉVRE
Beadási határidő: 2006.11.15.
1. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELI JOG:
Az egyetemi hallgató a pályázaton részvételre jogosult, ha:
- lakóhelye a kérvény benyújtásának időpontjától számítva legalább két (2) éve Topolya község területén van,
- Szerbia állampolgára,
- II.-VI. éves rendes egyetemi hallgató Szerbia területén vagy külföldön,
- olyan egyetemi karon vagy főiskolán tanul, amely a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumánál be van jegyezve, illetve külföldön olyan nemzetközileg elismert egyetemi karon vagy főiskolán tanul, melynek oklevele szerbiai egyetemi karon vagy
főiskolán honosítható,
- átlagosztályzata 7,00 feletti, ha Szerbiában, illetve 3,00 feletti ha külföldön tanul.
Az illetékes bizottság által megállapított hiányszakmákat tanuló egyetemi hallgatók ösztöndíjra jogosultak az I. tanulmányi évtől kezdve az abszolvens státusz tartamának végéig akkor is, ha átlagosztályzatuk szerbiai karon 7,00-nél, illetve külföldi karon 3,00-nál alacsonyabb.
Hiányszakmának minősül a 2006/2007 tanévben az ANGOL- és a NÉMETTANÁR szakma.
Az egyetemi hallgató az ösztöndíjra való jogot nem érvényesítheti:
- ha I. éves hallgató vagy abszolvens státusa van, kivéve ha hiányszakmát tanul,
- ha munkaviszonyban van,
- ha az aktuális tanévet ismétli, vagy
- ha az Oktatás- és Sportügyi Minisztérium vagy valamely alapítvány, szervezet vagy vállalat már ösztöndíjban vagy tanulmányi kölcsönben részesíti.

2. A PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ OKMÁNYOK:
- az ösztöndíj iránti kérvény,
- az egyetemi hallgató személyi igazolványának hitelesített fénymásolata,
- az egyetemre vagy főiskolára való beíratkozás igazolásának eredeti példánya (a szakirány megjelölésével),
- a teljesített vizsgák átlagosztályzatáról szóló igazolás, ha a pályázó szerbiai karon tanul, illetve a leckekönyv hitelesített fénymásolata, ha a pályázó külföldön tanul,
- hitelesített nyilatkozat arról, hogy a pályázó az Oktatás- és Sportügyi Minisztériumtól vagy valamely egyéb alapítványtól, szervezettől vagy vállalattól ösztöndíjat vagy tanulmányi kölcsönt nem kap.

3. A KÉRVÉNY BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A kérvényeket és a szükséges okmányokat 2006.11.15-ig a topolyai Községi Közigazgatásnak (iktató), illetve a község helyi közösségeiben működő helyi irodáknak kell benyújtani.
A pályázati eljárás lefolytatása után az ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgató az ösztöndíjazóval, illetve Topolya község polgármesterével szerződést köt az ösztöndíjazásról, amely a kölcsönös jogkat és kötelezettségeket részletesebben szabályozza.
A késve beérkező és hiányos kérvényeket nem veszik figyelembe.
 
A Topolyai Községi Közigazgatás PÁLYÁZATA a középiskolások útiköltség-térítésének odítélésére
Bedási határidő: 2006.09.05.

Útiköltség-térítésre jogosult minden olyan középiskolai tanuló, aki:
- valamely középiskola rendes tanulója, állandó lakhelye Topolya közég területén van, szervezetektől, közösségektől és alapítványoktól nem kap támogatást (ösztöndíj, tanulmányi kölcsön és hasonló),
- naponta autóbszon illetve vonaton utazik a tanítás helyére.
Az útiköltség-térítés folyósítása a 2006/2007 tanévre 2006.szept.1.-én kezdődik.
A pályázathoz mellékelni kell:
1. bizonylatot az iskolába való beíratkozásról, a szakirány megjelölésével (csak az I. osztályba íratkozók esetében),
2. a pályázó vagy a szülő személyazonossági igazolványának fénymásolatát,
3. a szülő igazolását arról, hogy nem kap semmilyen térítést a tanuló iskolázatására,
4. bizonylatot a családtagok számáról,
5. a bizonyítvány fénymásolatát (a középiskola elvégzett osztályáról).
A pályázati kérelmeket és azok mellékleteit 2006.09.05.-ig kell benyújtani a Topolyai Községi Közigazgatás iktatójában (I.bejárat), illetve a helyi irodákban.
Hiányos és késve érkezett kérvényeket nem veszik figyelembe.
A tanuló köteles az első félév befejezése alkalmával a bizonyítvány (értesítő) fénymásolatát áttekintésre benyújtani.